K a n c h a n a b u r i [ เว็บไซด์จังหวัดกาญจนบุรี ]
  แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
 
   ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
 
ประวัติจังหวัด
คำขวัญ ตรา และธงจังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
แผนที่จังหวัด
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
ค่านิยม พันธกิจจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
โครงสร้างสำนักงานจังหวัด
แผนที่สำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารระดับสูง
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบและหมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมตำรวจภูธรจังหวัด
ประชุม กบร. จังหวัด
ประชุมยาเสพติดจังหวัด
   ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
 
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยพิบัติระบบข้อมูลสารสนเทศ
แผนการบริหารความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย
สำหรับประชาชน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (PPIS)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ระบบแจ้งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
 
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ท่องเที่ยว (Google Map)
ปฏิทินท่องเที่ยว
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหารในจังหวัด
แผนที่ท่องเที่ยว (jpeg)
หนังสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สภาวะอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
   ระบบเตือนภัยจังหวัด
 
ระบบเตือนภัยแล้ง
ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
 
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2555
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
วารสารไทยคู่ฟ้า
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
 
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน 
เริ่มนับเมื่อ 15 กรกฎาคม 2552
 
 
 
 
.................
 

การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download

กรุณาป้อนคำค้น :

เรื่อง
วันและเวลาที่ประกาศ
1
การจัดทำคู่มือประชาชน
20-04-2015
2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
02-02-2015
3
การสัมมนา GEA Roadshow : e-Government for All 2015
08-01-2015
4
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
25-12-2014
5
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
23-12-2014
6
ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว
12-12-2014
7
โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
11-12-2014
8
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล
10-11-2014
9
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด
21-10-2014
10
ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
17-10-2014
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] ( 248 หัวข้อ)

ที่ กจ ๐๐๑๗.๔/ว๑๐๘๐๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
 

- เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ กจ ๐๐๑๗.๑/ว๖๗๕๕ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
 

- เรื่อง รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นฯ

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ กจ ๐๐๑๗.๒/ว๖๖๐๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
  - เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฯ
  - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ที่ กจ ๐๐๑๗.๓/ว๖๓๗๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
  - เรื่อง กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๑๗.๒/ว๖๖๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
  - เรื่อง กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
  - กำหนดการ
  - ประเด็นการตรวจราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๑๗.๒/ว๓๗๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  - เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship Project)
  - ตัวอย่างแบบรายงาน 1
  - ตัวอย่างแบบรายงาน 2
ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๑๗.๓/ว๔๒๓๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
  - เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศสภาพัฒนาการเมือง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
  - เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑
  - พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๗๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
  - เรื่อง การดำเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๓/๔๓๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
  - เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/๐๔๐๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
  - เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ฯ (ส่วนราชการ)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/๐๔๐๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
  - เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ฯ (ก.บ.จ.)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๓๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕
  - การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว ๒๑๔๗๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว ๑๙๗๙๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง การดำเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๙๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง การจัดการประชุมวาระสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว ๑๘๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
  - สรุปข้อสั่งการฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว ๑๘๒๔๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  - การรายงานผลดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด
  - คำชี้แจง จำนวน ๑ ชุด
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๐๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
  - คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๘๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๙๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง ขอให้งดขึ้นป้ายต้อนรับ
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/๑๖๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป"
  - โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป"
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๕๘๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
  - สำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/ว๑๒๗๑๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๕๘๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดกาญจนบุรี
  - รายงานปรับลด จำแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดกาญจนบุรี
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๑/ว๑๕๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยฯ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๖
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๔/ว๑๕๑๔๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
  - สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๒๒๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการคัดเลือกมาตรา ๓๕ และกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา ๔๓ ฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๘๘๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๐๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑)ฯ
  - สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
  - แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
  - โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๗
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๘๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผนวก ข
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๒๓๕๒๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการเมืองประจำปี ๒๕๕๖
  - กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองฯ
  - แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเมือง
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๘๐๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
  - เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๑)


หน่วยงาน
เรื่อง
วันเปิดซอง
1
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
29-07-2014
2
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศาลา 60 พรรษามหาราชินี
29-07-2014
3
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
04-08-2014
4
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
สอบราคาซื้อตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
29-07-2014
5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
30-06-2014
6
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22-07-2014
7
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
08-07-2014
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
10-07-2014
9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
10-07-2014
10
เทศบาลตำบลหนองขาว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝา คสล.ฯ
09-07-2014
11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ
08-07-2014
12
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางจากตึก 100 ปี ไปที่พักขยะ) ของโรงพยาบาลพหลพ
07-07-2014
13
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17-07-2014
14
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านคุณน้ำทรัพย์ เมฆวิไล
03-07-2014
15
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
01-07-2014
 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] ( 292 หัวข้อ)


ค้นหาข้อมูลจาก

Loading

 

 

     
 
 
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-5208 โทรสาร 0-3451-5208   
 
 
e-mail : kanchanaburi@moi.go.th