K a n c h a n a b u r i [ เว็บไซด์จังหวัดกาญจนบุรี ]
  แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
 
   ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
 
ประวัติจังหวัด
คำขวัญ ตรา และธงจังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
แผนที่จังหวัด
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
ค่านิยม พันธกิจจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
โครงสร้างสำนักงานจังหวัด
แผนที่สำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารระดับสูง
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบและหมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมตำรวจภูธรจังหวัด
ประชุม กบร. จังหวัด
ประชุมยาเสพติดจังหวัด
   ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
 
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยพิบัติระบบข้อมูลสารสนเทศ
แผนการบริหารความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย
สำหรับประชาชน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (PPIS)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ระบบแจ้งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
 
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ท่องเที่ยว (Google Map)
ปฏิทินท่องเที่ยว
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหารในจังหวัด
แผนที่ท่องเที่ยว (jpeg)
หนังสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สภาวะอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
   ระบบเตือนภัยจังหวัด
 
ระบบเตือนภัยแล้ง
ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
 
 
 
 
 
ท่านพอใจเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นี้อย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2555
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
 
ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน 
เริ่มนับเมื่อ 15 กรกฎาคม 2552
 
 
 
 
.................
 


กรุณาป้อนคำค้น :

เรื่อง
วันและเวลาที่ประกาศ
1
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลาขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
25-07-2014 , 03:26:40
2
โครงการเทิดไท้องค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อแม่ของแผ่นดิน
24-07-2014 , 08:36:17
3
โครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
24-07-2014 , 08:30:12
4
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
24-06-2014 , 07:10:29
5
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
18-06-2014 , 07:19:43
6
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
18-06-2014 , 07:13:27
7
สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)
13-06-2014 , 10:03:55
8
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
11-06-2014 , 15:42:08
9
จ้างเหมาทำงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
11-06-2014 , 15:40:43
10
การออกเสียงจากเจ้าของภาษา (Phonetic) ด้วยระบบ online
06-06-2014 , 09:58:09
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] ( 232 หัวข้อ)ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
  - สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๒๑๙๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๒๒๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการคัดเลือกมาตรา ๓๕ และกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา ๔๓ ฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๑๓๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/๑๐๙๔๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือน
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๘๘๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๐๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑)ฯ
  - สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
  - แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
  - โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7
ที่ กจ๐๐๑๗.๕/ว๓๔๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  - เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๘๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผนวก ข
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๒๓๕๒๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  - กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองฯ
  - แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเมือง
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๒๒๓๙๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  - เรื่อง ตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๘๐๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
  - เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๑)
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๔/ว๑๘๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
  - เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ที่ กจ๐๐๑๗.๔/ว๑๕๑๒๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  - เรื่อง รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
 
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
พิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2557
 
วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 
พิธีถวายสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
พิธีถวายสักการะพุ่มดอกไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
พิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรฯ
 
หน่วยงาน
เรื่อง
วันเปิดซอง
1
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
02-07-2014
2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างและมุ้งลวดอาคารหอพักนักเรียน
24-06-2014
3
องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
27-06-2014
4
เทศบาลตำบลหนองรี
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการเด็กเล็ก
30-06-2014
5
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกอู่ทอง (บ้านเลขที่ 115/1) อู่ทองซอย 14
25-06-2014
6
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบุญสม
25-06-2014
7
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
27-06-2014
8
เทศบาลตำบลหนองปรือ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายประจัน ถึงบ้านนางทองย้อย
27-06-2014
9
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
สอบราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงพลาสติกจำนวน 5 รายการ
30-06-2014
10
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 โครงการ
25-06-2014
11
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
สอบราคาซื้อสื่อสารเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
26-06-2014
12
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
24-06-2014
13
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
26-06-2014
14
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น
25-06-2014
15
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลา 60 พรรษามหาราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07-07-2014
 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] ( 276 หัวข้อ)


ค้นหาข้อมูลจาก

Loading

 

 

     
 
 
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-5208 โทรสาร 0-3451-5208   
 
 
e-mail : kanchanaburi@moi.go.th