K a n c h a n a b u r i [ เว็บไซด์จังหวัดกาญจนบุรี ]
  แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
 
   ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
 
ประวัติจังหวัด
คำขวัญ ตรา และธงจังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
แผนที่จังหวัด
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
ค่านิยม พันธกิจจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
โครงสร้างสำนักงานจังหวัด
แผนที่สำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารระดับสูง
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบและหมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมตำรวจภูธรจังหวัด
ประชุม กบร. จังหวัด
ประชุมยาเสพติดจังหวัด
   ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
 
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยพิบัติระบบข้อมูลสารสนเทศ
แผนการบริหารความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทย
สำหรับประชาชน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (PPIS)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ระบบแจ้งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
 
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ท่องเที่ยว (Google Map)
ปฏิทินท่องเที่ยว
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหารในจังหวัด
แผนที่ท่องเที่ยว (jpeg)
หนังสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สภาวะอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
   ระบบเตือนภัยจังหวัด
 
ระบบเตือนภัยแล้ง
ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
 
 
 
 
 
ท่านพอใจเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นี้อย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2555
 
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
 
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน 
เริ่มนับเมื่อ 15 กรกฎาคม 2552
 
 
 
 
.................
 


กรุณาป้อนคำค้น :

เรื่อง
วันและเวลาที่ประกาศ
1
แบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
22-09-2014 , 03:32:59
2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว
19-09-2014 , 01:59:41
3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
11-09-2014 , 02:22:44
4
รับสมัครพนักงานจ้าง
01-08-2014 , 03:21:49
5
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลาขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
25-07-2014 , 03:26:40
6
โครงการเทิดไท้องค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อแม่ของแผ่นดิน
24-07-2014 , 08:36:17
7
โครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
24-07-2014 , 08:30:12
8
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
24-06-2014 , 07:10:29
9
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
18-06-2014 , 07:19:43
10
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
18-06-2014 , 07:13:27
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ] ( 236 หัวข้อ)ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๖๐๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๕๘๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
  - สำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/ว๑๒๗๑๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๕๘๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดกาญจนบุรี
  - รายงานปรับลด จำแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดกาญจนบุรี
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๑/ว๑๕๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยฯ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 6
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๔/ว๑๕๑๔๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
  - สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๒๒๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการคัดเลือกมาตรา ๓๕ และกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา ๔๓ ฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๑๓๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/๑๐๙๔๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือน
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๘๘๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๐๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑)ฯ
  - สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
  - เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
  - แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
  - โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7
ที่ กจ๐๐๑๗.๕/ว๓๔๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  - เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
ที่ กจ๐๐๑๗.๓/ว๑๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
  - เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๘๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผนวก ข
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๒๓๕๒๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  - กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองฯ
  - แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเมือง
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๒๒๓๙๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  - เรื่อง ตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร
ด่วนที่สุด ที่ กจ๐๐๑๗.๒/ว๘๐๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
  - เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๑)
ที่ กจ๐๐๑๗.๔/ว๑๕๑๒๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  - เรื่อง รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
 
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
พิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2557
 
วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 
พิธีถวายสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
พิธีถวายสักการะพุ่มดอกไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
พิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรฯ
 
หน่วยงาน
เรื่อง
วันเปิดซอง
1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
30-06-2014
2
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22-07-2014
3
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
08-07-2014
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
10-07-2014
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
10-07-2014
6
เทศบาลตำบลหนองขาว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝา คสล.ฯ
09-07-2014
7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ
08-07-2014
8
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางจากตึก 100 ปี ไปที่พักขยะ) ของโรงพยาบาลพหลพ
07-07-2014
9
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17-07-2014
10
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านคุณน้ำทรัพย์ เมฆวิไล
03-07-2014
11
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
01-07-2014
12
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
16-07-2014
13
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขนส่งสินค้าของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
07-07-2014
14
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม
01-07-2014
15
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08-07-2014
 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] ( 292 หัวข้อ)


ค้นหาข้อมูลจาก

Loading

 

 

     
 
 
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-5208 โทรสาร 0-3451-5208   
 
 
e-mail : kanchanaburi@moi.go.th