แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

:: ค้นหากฏหมาย /ระเบียบการคลัง :: ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ::

กรุณาป้อนคำค้น :

 :: กฏหมาย ระเบียบการคลัง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ :::
ลำดับ
รายละเอียด
วันที่และเวลาบันทึก
ดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการบรรยาย "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
29 ก.ค. 2013 , 16:15:52 น.
2
เอกสารประกอบการบรรยาย "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
29 ก.ค. 2013 , 15:56:56 น.
3
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
1 มิ.ย. 2012 , 14:30:48 น.
4
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1 มิ.ย. 2012 , 14:28:54 น.
5
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (กค0406.4/ว5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554)
15 ก.พ. 2011 , 13:59:09 น.
6
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่7) พ.ศ.2548
15 มิ.ย. 2010 , 14:11:28 น.
7
เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
15 มิ.ย. 2010 , 13:54:56 น.
8
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
15 มิ.ย. 2010 , 13:52:23 น.
9
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
15 มิ.ย. 2010 , 13:50:58 น.
 

หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 9 เรื่อง)

 

 

:: ค้นหาหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย /ระเบียบการคลัง ::ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ::

กรุณาป้อนคำค้น :

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral